Kategorie sklepu

Regulamin

I. Postanowienia Ogólne
1. Regulamin określa warunki i tryb sprzedaży na odległość Towarów przez Grzogorza Galasa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą AkwaMarkt za pośrednictwem Sklepu.
2. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
2.1. Cena – cena brutto Towaru wyrażona w polskich złotych, uwzględniająca podatek od towarów i usług VAT, nie uwzględniająca kosztów dostarczenia Towaru;
2.2. Dostawca – firma kurierska współpracująca ze Sprzedawcą lub Poczta Polska;
2.3. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu przez Klienta do Konta, ustalany przez Klienta podczas procesu Rejestracji;
2.4. Klient – osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność prawną;
2.5. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.);
2.6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
2.7. Konto – podstrona Sklepu, gdzie Klient ma możliwość m. in. zarządzania danymi osobowymi. W zakresie Konta gromadzone sią informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie;
2.8. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży Towarów oferowanych przez Sprzedawcę dla umów zawieranych na odległość;
2.9. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonywana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu;
2.10. Sklep – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.akwamarkt.pl za pośrednictwem, którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży Towaru;
2.11. Sprzedawca – Grzegorz Galas prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AkwaMarkt P.P.H.U Grzegorz Galas z siedzibą w Częstochowie przy Alei Najświętszej Maryi Panny 43, 42-202 Częstochowa, wpisany do prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 573-221-29-22, REGON: 241522482.
2.12. Strona – Sprzedawca lub Klient;
2.13. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy umowa sprzedaży;
2.14. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru;
2.15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zawarcia Umowy sprzedaży Towaru.
3. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane w Sklepie. Towary te są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały wprowadzone na rynek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Prawa do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu, znaki towarowe Sprzedawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w tym m. in. zdjęcia, elementy graficzne, opisy prezentowanych Towarów, podlegają ochronie, a ich wykorzystywanie w jakikolwiek sposób bez zgody Sprzedawcy lub innych uprawnionych podmiotów jest zabronione.
5. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, dobrymi obyczajami i podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

II. Rejestracja
1. Rejestracja w ramach Sklepu następuje poprzez wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego w prawidłowy sposób oraz w niezbędnym zakresie.
2. W celu prawidłowej rejestracji Klient obowiązany jest do wypełnienia wszystkich pół formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia Konta.
3. Klient zarejestrowany w serwisie otrzyma na podany przez siebie adres e-mail wiadomość potwierdzającą założenie Konta.
4. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Aby skorzystać z Konta Klient używa loginu będącego podanym adresem e-mail oraz ustalonego przez siebie hasła.
5. Zarejestrowany Klient ma możliwość:
5.1. podglądu statusu realizacji zamówień i historii zakupów ;
5.2. dokonywania zakupów bez konieczności każdorazowego wprowadzania swoich danych przy kolejnych zakupach;
5.3. otrzymania rabatów i kuponów promocyjnych niezależnych od obecnych promocji;
5.4. opiniowania sprzętu bez konieczności moderacji i akceptacji z ze strony Sprzedawcy.

III. Zamówienia
1. Klientami uprawnionymi do składania Zamówień na Towar są zarówno Klienci posiadający status zarejestrowanego Klienta, jak i Klienci składający Zamówienia z pominięciem procedury rejestracyjnej.
2. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem Sklepu, poczty e-mail: akwamarkt@gmail.com lub telefonicznie pod numerami telefonu wskazanymi na stronie internetowej Sklepu.
3. Cena Towaru prezentowanego w Sklepie widoczne na karcie prezentowanego Towaru podane są w polskich złotych i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Podana Cena Towaru nie obejmuje kosztów przesyłki.
4. Sprzedawca zastrzega sobie w każdym czasie prawo zmiany cen Towarów w Sklepie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian. Dla dokonanych Zamówień i umów sprzedaży Towaru zawartych przed zmianą ceny, odwołaniem lub zmianą warunków akcji promocyjnej, obowiązują warunki przed dokonaną zmianą lub odwołaniem.
5. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru za pomocą interaktywnego formularza zamówienia, należy wykonać poniższe kroki:
5.1. dokonać wyboru Produktu w Sklepie;
5.2. podać dane niezbędne do zrealizowania zamówienia w oparciu o wyświetlane informacje i wskazówki;
5.3. wybrać opcję „zakończ zakupy i zapłać;
5.4. wybrać odpowiednią formę płatności;
5.5. po złożeniu zamówienia i wybraniu formy płatności Sprzedawca wygeneruje informację o szczegółach zamówienia, która zostanie przesłana na adres e-mailowy Klienta podany w formularzu zamówienia lub przypisany do usługi konta w Sklepie.
6. W Zamówieniu Klient zobowiązany jest wskazać dodatkowe dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli domaga się wystawienia faktury VAT.
7. Płatność za Towar oraz dostarczenie Towaru następuje wedle wyboru Klienta:
7.1. gotówką przy odbiorze osobistym – w siedzibie Sprzedawcy, po telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu terminu;
7.2. przelewem – przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata);
7.3. gotówką za pobraniem – przy odbiorze Towaru od Dostawcy.
8. W razie płatności realizowanej przelewem, na poleceniu należy umieścić następujące dane:
AkwaMarkt P.P.H.U Grzegorz Galas
Aleja Najświętszej Maryi Panny 43
42-202 Częstochowa
Numer konta: 40 1050 1142 1000 0092 9969 0769 (ING Bank Śląski S.A.)
9. W wypadku wyboru opcji płatności przelewem, Klient jest zobowiązany do uiszczenia Ceny oraz kosztów dostarczenia Towaru w terminie do 7 dni od daty złożenia zamówienia, w przeciwnym
razie Sprzedawcy przysługiwać będzie uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie dalszych 7 dni, chyba, że w drodze indywidualnych ustaleń pomiędzy Klientem a Sprzedawcą strony postanowią inaczej.
10. Operatorem kart płatniczych jest PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
11. Do każdego zamówienia Sprzedawca wystawia paragon lub fakturę. W przypadku gdy Klient życzy sobie wystawienia faktury VAT wymagane jest zaznaczenie takiej opcji przy wypełnianiu formularzu zamówienia oraz podaniu wymaganych danych.

IV. Dostawa Towaru
1. Dostawa zamawianego Towaru realizowana jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa Towaru poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być realizowana i wymaga indywidualnych uzgodnień ze Sprzedawcą.
2. Czas realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych liczonych:
2.1. dla formy płatności za pobraniem – od złożenia Zamówienia;
2.2. dla formy płatności przelewem – od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.
3. Towary zamówione w Sklepie są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy.
4. Koszt dostawy Towaru ponosi Klient. Koszty dostawy określa aktualny na czas realizacji dostawy cennik Dostawcy.
5. Zaleca się Klientowi zbadać przesyłkę przy odbiorze od Dostawcy. Jeżeli Klient w trakcie czynności sprawdzających stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, zaleca się aby w miarę posiadanych przez siebie możliwości spowodował protokolarne ustalenie przez Dostawcę stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jednocześnie zaleca się niezwłoczne zgłoszenie faktu uszkodzenia przesyłki Sprzedawcy.

V. Odstąpienie od umowy
1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Celem realizacji uprawnienia, Klient zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać wysłane na adres siedziby Sprzedawcy.
2. Klient jest zobowiązany dokonać zwrotu Towaru wraz z dowodem zakupu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
3. Towar winien być zwrócony na adres siedziby Sprzedawcy.
4. W razie odstąpienia od umowy przez Klienta to co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
5. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.
6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
7. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, jest udostępniony na poniższej stronie.

VI. Niezgodność Towaru z Umową
1. Sprzedawca odpowiada wobec Klientów za niezgodność Towaru z umową sprzedaży.
2. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy:
AkwaMarkt P.P.H.U Grzegorz Galas
Aleja Najświętszej Maryi Panny 43
42-202 Częstochowa
3. Wzór zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu niezgodności Towaru z umową stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i jest udostępniony na poniższej stronie.
4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania żądania.
5. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność Sprzedawca względem Klientów nie będących Konsumentami ograniczona jest do wysokości Ceny oraz nie obejmuje utraconych korzyści.
6. Klient wraz z zakupionym Towarem otrzymuje dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, na podstawie którego producent, importera lub Sprzedawcy (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w dokumencie gwarancyjnym.
7. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego, Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

VII. Dane osobowe i Cookies
1. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji i składania zamówienia są przetwarzane przez Sprzedawcę, który jest administratorem danych osobowych.
2. Warunkiem dokonania rejestracji lub złożenia zamówienia Towaru jest wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji lub procedurze składania zamówienia w celu ich realizacji i obsługi. Zgodna jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu rejestracji lub dokonania zakupu Towaru.
3. Podawane przez Klienta Dane osobowe służą wyłącznie realizacji zamówienia (umowy sprzedaży), wystawienia stosownego dokumentu księgowego oraz wysyłki zamówionego towaru.
4. Dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych Towarów.
5. W trakcie rejestracji Klient podaje także hasło zabezpieczające konto Użytkownika w Sklepie. Hasło winno być strzeżone przez Klienta przed jego wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.
6. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymywanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, adres ten będzie wykorzystywany w celach marketingowych przez Sklep. Zgoda na otrzymywanie wiadomości poprzez e-mail może być w każdym czasie cofnięta.
7. Sklep wykorzystuje Cookies.
8. Cookies nie zawierają jakichkolwiek Danych osobowych Klienta i służą wyłącznie identyfikacji jego przeglądarki internetowej, mającej na celu optymalizację działania Sklepu.
9. Domyślne parametry Cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi Sklepu.
10. Poziom ochrony przed Cookies Klient może zmienić samodzielnie we własnej przeglądarce internetowej, nie wyłączając przy tym całkowitej blokady Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej przez Klienta oznacza zgodę na zastosowanie Cookies w Sklepie przy wykorzystaniu domyślnych parametrów.
11. Szczegółowe postanowienia na temat Cookies znajdują się w art. 173 oraz art. 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 ze zm.).
12. Klientowi przysługuje, zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.), z zachowaniem ograniczeń wynikających z art. 34 tejże ustawy, prawo do kontroli przetwarzania Danych osobowych, które go dotyczą, zawartych w zbiorach danych.
13. Klientowi w szczególności przysługuje prawo do:
13.1. uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór danych istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy;
13.2. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Danych osobowych zawartych w takim zbiorze;
13.3. uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze Danych osobowych dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych Danych osobowych;
13.4. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą Danych osobowych jej dotyczące, chyba że Spółka jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;
13.5. uzyskania informacji o sposobie udostępniania Danych osobowych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Dane te są udostępniane;
13.6. uzyskania informacji o przesłankach podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 26a ust. 2 Ustawy o ochronie danych osobowych;
13.7. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania Danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
13.8. wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację;
13.9. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy o ochronie danych osobowych, gdy firma zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej Danych osobowych innemu administratorowi danych;
13.10. wniesienia do firmy żądania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem art. 26a ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych.

VIII. Postanowienia końcowe
1. W wypadku gdy jakiekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne bądź nieskuteczne, pozostałe postanowień niniejszego Regulaminu pozostają w mocy. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowanie będzie miała zasada, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia oraz Regulaminu jako całości.
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu mniej korzystne dla Konsumentów niż przepisy obowiązującego prawa nie obowiązują, a w ich miejsce stosuje się przepisy korzystniejsze, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem, poddane są właściwym sądom powszechnym. Rozstrzyganie sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem, poddane są sądowi miejscowo właściwemu dla siedziby Sprzedawcy.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili publikacji ich na stronie internetowej Sklepu w zakładce Regulamin, z tym zastrzeżeniem, że dla Zamówień i umów sprzedaży Towaru dokonanych przed publikacją zmian, obowiązują dotychczasowe postanowienia Regulaminu. W przypadku Klientów, którzy posiadają zarejestrowane Konto, zostaną oni powiadomieni o zmianach oraz możliwości ich akceptacji bądź odmowy akceptacji, przy pierwszym logowaniu, licząc od chwili publikacji zmian.

Pliki do pobrania:
1. Formularz odstąpienia od umowy
2. Formularz reklamacyjny